biruchiyart.com.ua


  • some text


 Резиденція BIRUCHIY представить на Kyiv Art Fair 2018 масштабний арт-проект
за участю 60 сучасних митців
та історичне відео херсонського андеґраунду

Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва BIRUCHIY представить на ярмарку Kyiv Art Fair 2018 декілька спеціальних проектів, що міститимуть різноманітний, цікавий і часом несподіваний контент.

Інтерактивний проект «Розмальовки», присвячений локації резиденції, розташованої на півострові Бирючий (на межі Херсонської та Запорізької областей) було створено в рамках симпозіуму BIRUCHIY в 2017 році колаборацією її постійних резидентів Жанни Кадирової та Дениса Рубана з організатором Геннадієм Козубом.

Альбом-розмальовка для етюдів включає 12 контурних зображень з краєвидами бази відпочинку «Золотий берег» яка протягом 13 років є місцем проведення симпозіуму. «Розмальовки» були задумані як інтерактивний напівфабрикат, що пропонує художникам, які будь-коли працювали на резиденції BIRUCHIY, доопрацювати добре знайомі мотиви, «вирішивши» їх за кольором і не витрачаючи час на пошук та побудову композицій.

«Для професійних художників досвід зафарбовування дисонує з їхньою звичною діяльністю. Це цікаве інакше відчуття по-новому збагачує їхні практики, – коментує Жанна Кадирова, – учасники проекту трактували композиції по-різному: хтось реалістично, хтось дещо відсторонено, не прив'язуючись до місця, або й взагалі ніяк».

В рамках ярмарку всі охочі матимуть змогу придбати розмальовку за символічну ціну і творчо інтерпретувати її сюжети.

В експозиції резиденції BIRUCHIY буде представлений блок відеоарту, що складатиметься з експериментальних робіт легендарних херсонських хуліганів Стаса Волязловського і Семена Храмцова за участю В'ячеслава Машницького, Максима Афанасьєва, Родіона Красновида та В'ячеслава Полякова. У відеоблок увійдуть також кліпи групи «Рапани» (музичний сайд-проект Волязловського і Храмцова) і створений на «Бірючому» фільм «Army of Flowers» (2015) – результат колаборації цілої команди резидентів симпозіуму та есе, присвячене цьому відео, херсонської драматургині Наталії Блок.

Також в експозиції гості ярмарку побачать деякі живописні роботи, створені минулого року на резиденції BIRUCHIY.

Об’єкт-плафон, створений Володимиром Гулічем і Настею Лойко з металу та використаних пластикових пакетів, знайдених на Азовському узбережжі, та реді-мейд – справжній човен, зроблений на півострові Бирючий будівельниками з Рівного для морської риболовлі, лаконічно підкреслять топографічну тему експозиції.

В експозиції проекту «Розмальовки» візьмуть участь роботи APL 315 (Одеса), Інари Багірової (Київ), Анни Бекерської (Київ), Катерини Берлової (Київ), Андрія Блудова (Київ),  Володимира Буднікова (Київ), Михайла Букші (Київ), Катерини Бучацької (Київ), Мирослава Вайди (Київ), Матвія Вайсберга (Київ), Артема Волокітіна (Харків), Ольги Гайдаш (Київ), Ксенії Гнилицької (Київ), Льолі Гольдштейн (Київ), Закентія Горобйова (Київ), Володимира Гуліча (Запоріжжя), Лева Естеркіна (Запоріжжя), Юрія Єфанова (Київ), Іллі Ісупова (Київ), Наталії Карпінської (Київ), Юрія Коваля (Львів), Жанни Кадирової (Київ), Геннадія Козуба (Київ), Віталія Кохана (Харків), Каміль Кравцової (Париж), Микити Кравцова (Париж), Катерини Лібкінд (Київ), Насті Лойко (Запоріжжя), Тетяни Малиновської (Харків), Максима Мамсікова (Київ), Олекси Манна (Київ), Миколи Маценка (Черкаси), Наталії Маценко (Київ), Вʼячеслава Машницького (Херсон), Романа Мініна (Харків), Анни Миронової (Київ), Романа Михайлова (Київ), Дмитра Молдованова (Миколаїв), Ніни Мурашкіної (Київ), Марселя Ониська (Ужгород), Юрія Пікуля (Київ), Віктора Покиданця (Миколаїв), Соні Помогайбо (Київ), Марії Прошковської (Київ), Влади Ралко (Київ), Дениса Рубана (Київ), Олексія Сая (Київ), Роберта Саллера (Ужгород), Оксани Солоп (Харків), Ярослава Солопа (Київ), Андрія Стегури (Ужгород), Олега Тістола (Київ), Ріни Храмцової (Херсон), Семена Храмцова (Херсон), Ельміри Шемседінової (Київ), Владислава Шерешевського (Київ), Володимира Яковця (Черкаси), Аліни Якубенко (Київ), Олексія Яловеги (Харків), Альбіни Ялози (Одеса).

 

Місце проведення:

Комплекс «Торонто – Київ», Київ, вул. Велика Васильківська, 100, 1 поверх

Вартість відвідування: 50 гривень

Розклад роботи: 23 травня з 18:00, 24-27 травня з 10:00 до 20:00


60 contemporary artists joined by “Colorings” and historical video by Kherson Underground will be presented by BIRUCHIY art residence presents at Kyiv Art Fair 2018

At Kyiv Art Fair 2018 the international symposium of contemporary art BIRUCHIY presents several special projects that contain diverse, interesting and sometimes unexpected content.

"Colorings" interactive project was created within the framework of BIRUCHIY symposium in 2017 by the collaboration of its permanent residents Zhanna Kadyrova and Denis Ruban with its art manager Gennadiy Kozub and is dedicated to the art residence location – the peninsula of Byryuchyi (Kherson region, Ukraine). Coloring album for sketches includes 12 contour images with views of the recreation center "Golden Beach" being the venue of symposium for 13 years. "Colorings" were conceived as an interactive semi-finished product that offers artists who have ever worked at the BIRUCHIY residence to complete well-known motifs by deciding them in color without spending time finding and building compositions. “For professional artists, the "coloring" experience makes dissonant to their usual activities. This is an interesting new feeling, enriching their practices in new ways, - comments Zhanna Kadyrova - Participants of the art project interpreted the compositions in different ways, someone realistically and someone was somehow detached - not trying to create it close to a place or even absolutely different”.

Everyone can buy our coloring books for a symbolic price at Kyiv Art Fair 2018 to creatively interpret its plots.

BIRUCHIY exposition will include video-art block of the experimental works by the legendary Kherson hooligans Stas Voliazlovskyi and Semen Khramtsov with the participation of Vyacheslav Mashnitskyi, Maxim Afanasyev, Rodion Krasnovyd and Vyacheslav Polyakov. The video-art block will also include the clips by the "Rapany" group (music side project of Voliazlovskyi and Khramtsov) and very special movie "Army of Flowers" (2015), created on BIRUCHIY residence, - the result of the entire team collaboration of symposium residents and the essay devoted to this video by Kherson dramaturge Natalia Blok.

Also the art fair guests will see some paintings created last year at BIRUCHIY residence and the art object-plafond created from metal and used plastic bags found on the Azov coast by Volodymyr Gulich and Nastya Loyko, and the ready-made real boat created on the peninsula by the builders from Rivne for sea fishing, which will briefly emphasize the topographic topic of the exhibition.

At the exposition of the “Colorings” art project will be shown the artworks by: APL 315 (Odesa), Inara Bagirova (Kyiv), Anna Bekerska (Kyiv), Kateryna Berlova (Kyiv), Andriy Bludov (Kyiv), Volodymyr Budnikov (Kyiv), Mykhailo Buksha (Kyiv), Kateryna Buchatska (Kyiv), Myroslav Vayda (Kyiv), Matviy Vaisberg (Kyiv), Artem Volokitin (Kharkiv), Olga Gaidash (Kyiv), Ksenia Hnylytska (Kyiv), Lyolya Goldstein (Kyiv), Zukentiy Gorobiyov (Kyiv), Volodymyr Gulich (Zaporizhzhya), Lev Esterkin (Zaporizhzhya), Yuriy Yefanov (Kyiv), Ilya Isupov (Kyiv), Natalia Karpinska (Kyiv), Yuriy Koval (Lviv), Zhanna Kadyrova (Kyiv), Gennadiy Kozub (Kyiv), Vitaliy Kokhan (Kharkiv), Camille Kravtsova (Paris), Mykyta Kravtsov (Paris), Kateryna Libkind (Kyiv), Nastya Loyko (Zaporizhzhya), Tetyana Malynovska (Kharkiv), Maksym Mamsikov (Kyiv), Olexa Mann (Kyiv), Mykola Matsenko (Cherkasy), Natalia Matsenko (Kyiv), Vyacheslav Mashnitskyi (Kherson), Roman Minin (Kharkiv), Anna Mironova (Kyiv), Roman Mykhailov (Kyiv), Dmytro Moldovanov (Mykolaiv), Nina Murashkina (Kyiv), Marsel Onisko (Uzhgorod), Yuriy Pikul (Kyiv), Victor Pokydanets (Mykolaiv), Sonya Pomogaibo (Kyiv), Maria Proshkowska (Kyiv), Vlada Ralko (Kyiv), Denis Ruban (Kyiv), Oleksiy Sai (Kyiv), Robert Saller (Uzhgorod), Oksana Solop (Kharkiv), Yaroslav Solop (Kyiv), Andriy Stegura (Uzhgorod), Oleg Tistol (Kyiv), Rina Khramtsova (Kherson), Semen Khramtsov (Kherson), Elmira Shemsedinova (Kyiv), Vladyslav Shereshevsky (Kyiv), Volodymyr Yakovets (Cherkasy), Alina Yakubenko (Kyiv), Oleksiy Yalovega (Kharkiv), Albina Yaloza (Odesa).

Location:

“Toronto-Kyiv” business centre, 100 Velyka Vasylkivska Street, 1st floor

Ticket price: 50 UAH

Schedule: May 23 from 6 PM, May 24-27 from 10 AM to 8 PM