biruchiyart.com.ua


  • some text


 ВЕСНА АРТ-РЕЗИДЕНЦІЇ BIRUCHIY 017

05-05.06

Весняний BIRUCHIY 017 відбувся з 20 травня по 5 червня та отримав камерний формат. Адже попередній сезон був насичений важливими для симпозіуму подіями, зокрема, відкриттям повноцінної виставкової зали та оригінальної  музичної програми фестивалю.

Цього року невелика група учасників з України, Іспанії та Німеччини отримала можливість працювати в малолюдній і затишній атмосфері резиденції, що дозволила кожному глибоко зануритись не лише в простір півострова Бірючий, а й у власну творчість.

Графічна серія «Шум» Анни Миронової, котра вперше відвідала міжнародний симпозіум сучасного мистецтва BIRUCHIY, відобразила споглядальні прогулянки художниці півостровом. Візуальний ряд монохромних малюнків, що фіксують стан природного оточення, – змінюється і набуває динаміки залежно від обраного способу експонування. «Такі вібрації я відчула на Бірючому, гуляючи на березі моря, вздовж лиману та степом», – зазначила авторка.

Уперше відвідав резиденцію й іспанський художник Хав’єр Ескала (Xavier Escala). Осмислення образу Святого Себастьяна, що збудив уяву художника напередодні в музеї Барселони, привів його до роздумів про жертовне положення природи, яку нещадно експлуатує людина. Окрім хаотичної забудови півострова, автора також вразили наслідки полювання місцевих котів на ластівок. Тож його фінальна скульптура «ORENETA» (з каталонської «ластівка») отримала форму дерев’яного розп’яття людини з пташиною головою та крилами зі справжнього пір’я малих пташок, – образу, подібного до фігури давньоєгипетського бога мудрості, знань, державного й світового порядку Тота.

Так само перейнявшись нещадною забудовою, нова учасниця арт-резиденції Марта Ващукстворила дві інсталяції із будівельного сміття. Ламані лінії металевої «Адаптації» авторка розташувала прямо на узбережжі Азовського моря, втілюючи відчуття плину сучасного часу та неминучості змін. Робота «Ностальгія за пейзажем», викладена на білій виставковій стіні, була виконана зі знайдених на будівництві дощок, що, за словами художниці, є «частинами тіл намарно вбитих дерев».

Обидва полотна Ніни Мурашкіної, в розкутому авторському стилі, розкрили традиційні живописні сюжети. «L'indifferent. Перед вінцем» відображає роздвоєний стан нареченої-«зайчика», яку розриває природне бажання заміжжя та передчуття нещасливого майбутнього з байдужим інфантильним чоловіком. Не менш драматичне полотно «Let’s dance» зображає сцену «танців на кістках» тіні, з якої, тим не менш, романтично проростають квіти.

Український автор з Німеччини Мітя Чуріков продовжив свою фотосерію в рамках кураторського проекту Сергія Канцедала «Something I want to tell you about this place» («Дещо, що я хочу сказати про це місце», Україна – Італія), розпочатого навесні 2016 року та присвяченого дослідженню способів осмислення й презентації «Бірючого» як «місця сили» та платформи для художніх експериментів.

Учасниця 55-ї Венеційської Бієнале – Жанна Кадирова – завітала на арт-резиденцію BIRUCHIY дорогою з арт-ярмарку в Монте-Карло та цьогорічної Венеційської Бієнале, де вона стала співавтором виставки українських митців «Lost&Found at Fondamenta degli Incurabili» («Камера знахідок на набережній незцілюваних»). Разом із художником та графічним дизайнером Денисом  Рубаном, мисткиня створила інсталяцію «Заповідник», зі найдених на узбережжі Національного Азово-Сиваського природного парку елементів природного походження. Також автори задумали серію розмальовок пейзажів Бірючого та втілення інсайт-скульптури з нової серії проекту «Маркет». 

Один із найперших та постійних учасників симпозіуму – відомий український митець та учасник «Паризької комуни» Максим Мамсіков створив на «Бірючому» два живописних полотна, що зображають локальні пейзажі півострова: рефлексії автора на забудову морського узбережжя.

Окрім зазначених учасників арт-резиденції, весняний BIRUCHIY 017 відвідали давні резиденти Настя Лойко й Володимир Гуліч (Запоріжжя), а також кураторка проекту «Відкрита група» симпозіуму 2014 року – Ліза Герман та фотограф Євген Нікіфоров (Київ).

«Цієї весни BIRUCHIY пройшов дуже спокійно, нагадавши мені перші роки роботи симпозіуму. Фінальну експозицію творів учасників ми покажемо разом з роботами наступних резидентів у рамках осінньої арт-резиденції BIRUCHIY 017», – резюмував комісар симпозіуму Геннадій Козуб.

Олена Єгорушкіна


THE SPRING OF ART RESIDENCE BIRUCHIY 017

05-05.06

The spring of BIRUCHIY 017 has been held from May, 20 to June, 5 and got the chamber format. The previous season was full of important events for the project including the opening of full exhibition hall and an original musical program of the festival.

This year a small group of participants from Ukraine, Spain and Germany got the opportunity to work in poorly attended and the comfortable atmosphere of the residence, which allowed everyone a deep plunge not only in the space of Biruchiy island, but also in the own work.

Graphic Series “Noise” by Anna Mironova, who visited the Biruchiy contemporary art project for the first time, reflected artist’s contemplative walks on island. Visual series of monochrome paintings that capture the state of the environment are changing and acquire dynamics depending on the method of exposure. “Such vibrations I felt on Biruchiy walking on the beach, along the estuary and steppe” – said the author.

The Spanish artist Xavier Escala also visited the residence for the first time. Understanding the image of St. Sebastian, who stirred the imagination of the artist before in the museum of Barcelona, ​​led him to a reflect on the sacrificial position of the nature, which is ruthlessly exploited by a man. In addition to chaotic development of island, the author was also impressed by effects of local cats hunting swallows. Thus, his final sculpture "ORENETA" (Catalan language “swallow”) received a form of wooden crucifix of human with bird head and wings with real feathers of small birds – figure similar to the figure of Toth – the ancient Egyptian god of wisdom, knowledge, state and world order.

Similarly imbued by ruthless buildings, a new member of the art residence Marta Vashchuk created two installations of building debris. Broken lines of metal “Adaptation” was positioned by the author directly on the coast of the Sea of ​​Azov, embodying the modern sense of the passage of time and the inevitability of change. The work “Nostalgia for the landscape”, as outlined in the white exhibition wall was made of boards found at the building sites, which, according to the artist, is “the body parts of trees killed in vain”.

Both paintings of Nina Murashkina in the author's relaxed style uncovered the traditional paintings plots. “L'indifferent. Before the marriage” reflects the hoof condition of “bunny”-bride, who is broken off with the natural desire of marriage and feeling of unhappy future with infantile indifferent man. The canvas “Let's dance” is also very dramatic. It depicts the scene of “dancing on the bones” of a shadow, which, however, is romantically covered with sprout flowers.

Ukrainian author from Germany Mitya Churikov continued his photo series within the curatorial project of Serhiy Kantsedal “Something I want to tell you about this place” (Ukraine – Italy), launched in spring of 2016 and dedicated to the research of ways of thinking and presentation of Biruchiy as a “power place” and a platform for artistic experimentation.

The participant of the 55th Venice Biennale – Zhanna Kadyrova visited the BIRUCHIY contemporary art project on her way from Monte Carlo art fair and this year's Venice Biennale, where she was the co-author of the exhibition of Ukrainian artists “Lost & Found at Fondamenta degli Incurabili”. Together with the artist and graphic designer Denys Ruban, the artist created the installation “Reserve” to the elements of natural origin found on the coast of the Azov-Sivash National Park. The authors also conceived a series of landscapes colouring of Biruchiy and implementation of insight sculpture from the new series of the “Market” project. 

One of the earliest and permanent participants of the symposium – the famous Ukrainian artist and member of the “Paris Commune” Group – Maksym Mamsikov created two paintings depicting local landscapes of the Biruchiy island: the author’s reflection on the dispersed development of the coast.

In addition to the above mentioned participants of the spring BIRUCHIY 017 was visited by the permanent residents Anastasiya Loyko and Volodymyr Gulich (Zaporizhzhya) and curator of the project “1000-km View” within the BIRUCHIY project in 2014 – Liza German and photographer Yevgen Nikiforov (Kyiv).

“Spring BIRUCHIY was very calm, reminding my early years of work of the symposium. The final exhibition of works of participants will be shown together with the works of next residents as part of the fall season BIRUCHIY 017” – summed the commissioner of symposium Gennadiy Kozub.

Olena Yehorushkina