biruchiyart.com.ua


  • some text


  

В НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ ЧОРНОГОРІЇ

ВІДБУДЕТЬСЯ ІНІЦІЙОВАНА УКРАЇНЦЯМИ ВИСТАВКА

EXODUS. BIRUCHIY 019. MONTENEGRO

Куратор: Костянтин Дорошенко (Київ, Україна)
Комісар: Петар Чукович (Petar Ćuković, Подгориця, Чорногорія)

учасники проекту:

APL315 (Одеса, Україна), Сергій Братков (Харків-Москва, Україна-Росія), Володимир Будніков(Київ, Україна), Влатка Вуйошевич (Vlatka Vujošević, Подгориця, Чорногорія), Мілка Делібашич(Milka Delibašić, Нікшич, Чорногорія), Віталій Кравець (Київ, Україна), Нікіта Кравцов (Париж, Франція), Матвій Крилов (Херцег Нові, Чорногорія), Роман Михайлов (Харків, Україна), Младен Мілянович (Mladen Miljanović, Баня-Лука, Боснія і Герцеговина), Павла Нікітіна (Pavla Nikitina, Брно, Чехія), Йіржи Пец (Jiří Pec, Брно, Чехія), Каріна Пустовалова (Київ, Україна), Влада Ралко (Київ, Україна), Сініша Радулович (Siniša Radulović, Подгориця, Чорногорія), Камій Саньє(Camille Sagnes, Париж, Франція), Сельма Сельман (Selma Selman, Біхач-Нью-Йорк, Боснія та Герцеговина-США), Зоран Тодорович (Zoran Todorović, Белград, Сербія), Єлена Томашевич(Jelena Tomašević, Подгориця, Чорногорія).

16 серпня в Національному Художньому Музеї Чорногорії в галереї “Miodrag Dado Djurić” в місті Цетіньє (Cetinje) відбудеться урочисте відкриття виставки міжнародної мистецької резиденції «Ісход. Бірючий 019. Чорногорія» (“Exodus. Biruchiy 019. Montenegro”) за участю митців з України, Чорногорії, Франції, Боснії і Герцеговини, Чехії та Сербії. Виставку відвідає Надзвичайний та повноважний посол України в Чорногорії.

В експозиції приймуть учать роботи художників, що протягом трьох тижнів червня жили та працювали на арт резиденції в Гірському Морині (Gornji Morinj). Працюючі над темою «Ісходу» – біблійного символу переходу людей крізь випробування до більш гідного та гармонійного існування, митці розглядали чинники та робили спробу шукати свою версію вихіду з криз в яких опинилося людство у наш час.

Міжнародна виставка в Національному Художньому Музеї Чорногорії за участі українських митців триватиме до 7 вересня 2019 року та відбудеться за підтримки Українського культурного фонду та соціального клубу Exodus.

ПРО BIRUCHIY
Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва "Бірючий" - це наймасштабніша художня резиденція України, заснована в 2006р., є відкритою платформою для взаємодії між представниками арт-спільноти в умовах унікального природного ландшафту, поєднуючи функції художньої лабораторії, платформи для дискусій та майданчику для колективної творчості; активно займається децентралізацією в українському культурному просторі, налагодженням міжнародних комунікацій, популяризацією українського мистецтва в регіонах та за кордоном. За 14 років існування в резиденції взяли участь понад 200 авторів і 11 арт-груп з 14 країн світу: Італії, Франції, Німеччини, Австрії, Чехії, Нідерландів, Швейцарії, Польщі, Іспанії, Росії, Великобританії, США, та ін. Більше тут: https://en.wikipedia.org/wiki/Biruchiy_contemporary_art_project

ПРО УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД
Український культурний фонд – державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно чинного законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України: http://mincult.kmu.gov.ua/control

ПРО СОЦІАЛЬНИЙ КЛУБ EXODUS
Соціальний клуб Exodus – це відкрите неформальне співтовариство людей, створене для сприяння розвитку мережевої децентралізованої системи взаємодопомоги та творчої кооперації в основі якої здоровий глузд і сучасні технології, концепція якої викладена тут: http://www.exodus.social


ZLOŽBA „EXODUS. BIRUCHIY MONTENEGRO“

KOJU SU INICIRALI UKRAJINSKI UMJETNICI,

ODRŽAĆE SE U NARODNOM MUZEJU CRNE GORE.


Komesar izložbe je Petar Ćuković (Podgorica, Crna Gora)
Kustos: Kostiantyn Doroshenko (Kijev, Ukrajina)

Učesnici:

APL315 (Odesa, Ukrajina), Sergej Bratkov (Harkov-Moskva, Ukrajina-Rusija), Volodimir Budnikov(Kijev, Ukrajina), Milka Delibasić (Niksić, Crna Gora), Vitalij Kravec (Kijev, Ukrajina), Nikita Kravcov(Pariz, Francuska), Matvej Krilov (Herceg Novi, Crna Gora), Roman Mihajlov (Harkov, Ukrajina), Mladen Miljanović (Banja Luka, Bosna i Hercegovina), Pavla Nikitina (Brno, Češka), Jiří Pec (Brno, Češka), Karina Pustovalova (Kijev, Ukrajina), Vlada Ralko (Kijev, Ukrajina), Siniša Radulović(Podgorica, Crna Gora), Kamij Sanije (Pariz, Francuska), Selma Selman (Bihać- Nju Jork, Bosna i Hercegovina-USA), Zoran Todorović (Beograd, Srbija), Jelena Tomasević (Podgorica, Crna Gora), Vlatka Vujosević (Podgorica, Crna Gora).

Izložba će biti otvorena 16.avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti “Miodrag Dado Djurić” na Cetinju. Na izložbi će biti predstavljeni radovi umjetnika iz Ukrajine, Crne Gore, Francuske, Bosne i Hercegovine, Češke i Srbije. Izložbu će otvoriti ambasador Ukrajine u Crnoj Gori.

Umjetnički radovi učesnika međunarodne umjetničke rezidencije, koji su tokom tri nedjelje u junu 2019. godine boravili u Gornjem Morinju biće izloženi zajedno sa radovima pridruženih umjetnika. Radeći na biblijskoj temi „Egzodus“, umjetnici su razmotrili faktore i pokušali da pronađu sopstvenu verziju izlaska iz današnjih kriza sa kojima je suočeno čovječanstvo.

Međunarodna likovna izložba u Nacionalnom muzeju Crne Gore uz učešće ukrajinskih umjetnika trajaće do 7. septembra 2019. godine i biće održana uz podršku ukrajinske kulturne fondacije i društvenog kluba Exodus.

O BIRUCHIY
Međunarodni simpozijum savremene umjetnosti BIRUCHIY - najveća je umjetnička rezidencija u Ukrajini, osnovana 2006. godine i predstavlja otvorenu platformu za interakciju umjetničke zajednice u jedinstvenom prirodnom pejzažu, kombinujući funkcije umjetničke laboratorije, platforme za diskusiju i kreativnog prostora; aktivno se bavi decentralizacijom ukrajinskog kulturnog prostora, uspostavljajući međunarodne komunikacije, promovišući ukrajinsku umjetnost u regionima i inostranstvu. Tokom 14 godina postojanja, više od 200 autora i 11 umjetničkih grupa iz 14 zemalja svijeta učestvovalo je u rezidenciji: Italija, Francuska, Nemačka, Austrija, Češka, Holandija, Švajcarska, Poljska, Španija, Rusija, Velika Britanija, USA, itd. detaljnije ovdje:

 https://en.wikipedia.org/wiki/Biruchiy_contemporary_art_project

O UKRAJINSKOJ KULTURNOJ FONDACIJI
Ukrajinska kulturna fondacija - vladina je institucija osnovana 2017. godine, s ciljem da promoviše razvoj nacionalne kulture i umjetnosti u zemlji, pružajući povoljne uslove za razvoj intelektualnog i duhovnog potencijala pojedinca i društvo, širok pristup građana nacionalnom kulturnom nasleđu, promovisanje kulturne raznolikosti i integracije ukrajinske kulture u svjetski kulturni prostor. Prema važećem zakonodavstvu, aktivnosti Fondacije usmjerava i koordinira Ministarstvo kulture Ukrajine: http://mincult.kmu.gov.ua/control

O EXODUS DRUŠTVENON KLUBU
Društveni klub Exodus - otvorena je neformalna zajednica ljudi, stvorena da promoviše razvoj mreže decentralizovane međusobne pomoći i kreativne saradnje, zasnovane na zdravom razumu i modernim tehnologijama, čiji je koncept ovdje izložen: http://www.exodus.social


ART EXHIBITION “EXODUS. BIRUCHIY 019. MONTENEGRO”

INITIATED BY UKRAINIANS WILL TAKE PLACE IN NATIONAL MUSEUM OF MONTENEGRO


commissioner: Petar Ćuković (Podgorica, Montenegro)
curator: Kostiantyn Doroshenko (Kyiv, Ukraine)

participants:

APL315 (Odesa, Ukraine), Sergiy Bratkov (Kharkiv-Moscow, Ukraine-Russia), Volodymyr Budnikov(Kyiv, Ukraine), Milka Delibasić (Niksic, Montenegro), Vitaliy Kravets (Kyiv, Ukraine), Nikita Kravtsov(Paris, France), Matvej Krilov (Herceg Novi, Montenegro), Roman Mikhaylov (Kharkiv, Ukraine), Mladen Miljanović (Banja Luka, Bosnia and Herzegovina), Pavla Nikitina (Brno, Czech Republic), Jiří Pec (Brno, Czech Republic), Karina Pustovalova (Kyiv, Ukraine), Vlada Ralko (Kyiv, Ukraine), Siniša Radulović (Podgorica, Montenegro), Camille Sagnes (Paris, France), Selma Selman (Bihać-New York, Bosnia and Herzegovina-USA), Zoran Todorović (Belgrade, Serbia), Jelena Tomasević(Podgorica, Montenegro), Vlatka Vujosević (Podgorica, Montenegro).

August 16 will be marked by the grand opening of the international artistic residence exhibition “Exodus. Biruchiy 019. Montenegro” will take place at the National Museum of Montenegro at the “Miodrag Dado Djurić” gallery in Cetinje. Exhibition will include artworks by the artists from Ukraine, Montenegro, France, Bosnia and Herzegovina, the Czech Republic and Serbia. The opening will participate the Ambassador of Ukraine in Montenegro.

The artworks by participants of the international art residency who had been living during three weeks in June 2019 at Gornji Morinj will be exposed together with correspondence participants who joined the project later. Working on "Exodus" subject – a biblical subject symbolizing strangers’ way through tests and trials to more worthful and balanced living, the artists considered the factors and made an attempt to find their own version of exit from today’s crises faced by humanity.

International art exhibition at the National Museum of Montenegro with the participation of Ukrainian artists will last until September 7, 2019 and will be held with the support of the Ukrainian cultural foundation and Exodus Social Club.

ABOUT BIRUCHIY
International symposium of contemporary art BIRUCHIY - is the largest art residence in Ukraine, founded in 2006 and is an open platform for interaction between the art community in a unique natural landscape, combining the functions of an art laboratory, discussion platform and creative space; is actively engaged in decentralization in the Ukrainian cultural space, establishing international communications, promoting Ukrainian art in the regions and abroad. Over 14 years of existence, more than 200 authors and 11 art groups from 14 countries of the world have participated in the residence: Italy, France, Germany, Austria, Czech Republic, Netherlands, Switzerland, Poland, Spain, Russia, Great Britain, USA, etc. More here: https://en.wikipedia.org/wiki/Biruchiy_contemporary_art_project

ABOUT UKRAINIAN CULTURAL FOUNDATION
Ukrainian cultural foundation – is a governmental institution established in 2017, based on the relevant Law of Ukraine, with the aim of promoting the development of national culture and art in the country, providing favorable conditions for the development of intellectual and spiritual potential of the individual and society, wide access of citizens to the national cultural heritage, promoting cultural diversity and integration of Ukrainian culture into the world cultural space. According to the current legislation, the Fund's activities are directed and coordinated by the Ministry of Culture of Ukraine:http://mincult.kmu.gov.ua/control

ABOUT EXODUS SOCIAL CLUB
Exodus social club – is an open informal community of people, created to promote the development of a network of decentralized mutual assistance and creative cooperation, based on common sense and modern technologies, the concept of which is set out here: http://www.exodus.social