biruchiyart.com.ua


  • some text


    BIRUCHIY BOROWIEC «433-447»

Starting from May 3, 2023 the Ukrainian and Polish artists will join their efforts and create together the artworks dedicated to the hot topics at the little Polish town Andrzejowa, in the locality of Borowiec (130 kilometers south of Warsaw). What is happening in our countries on the 433rd day of full-scale war? What challenges did society face after the beginning of Russian aggression in Ukraine? Working together the artists will explore the common past and present of our countries. They can also look into the peaceful future - what it will be like.
 
At this time, it is important to highlight the strengths of our countries' cultures and reflect the importance of peace and solidarity. It is important to remind humanity once again that the terrorist country must be stopped as soon as possible. Because the death of people, the loss of loved ones and friends, the destruction of infrastructure, violence, child abduction, and migration can affect not only Ukraine.
 
"433-447" is another interval of war, another interval of our lives determined by this war, in which losses and gains, pain and joy, memories and expectations will be added every day.
 
BIRUCHIY BOROWIEC "433-447" art residency will promote a dialogue between artists, local residents, residency’s guests and visitors of the final exhibition. Joint discussions and ideas’ exchange help the project participants to better understand each other. Collaboration in the arts sphere will help to strength the existing ties between people living in countries with a similar past, and lead to further strengthening of cultural and artistic exchange between Poland and Ukraine.
 
The project involves artists working in a variety of genres and formats, including painting, graphics, photography, video and installation.
 
The final exhibition of the project is scheduled for May 17, 2023 at Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.
 
BIRUCHIY BOROWIEC «437-447» art residency participants:
 
APL 315 (Odesa, Ukraine), Victor Pokidanets (Mykolaiv, Ukraine), Blazej Rusin (Poznań, Poland), Oksana Solop(Kharkiv, Ukraine), Yevhenia Laptiy (Kharkiv, Ukraine), Nikita Kravtsov (Yalta, Ukraine – Paris, France), Jan Zdvorak(Prague, Czech Republic), Natalia Matsenko (Kyiv, Ukraine), Yuriy Yefanov (Kyiv, Ukraine).

 BIRUCHIJ BOROWIEC "433-447"

3 maja 2023 roku ukraińscy i polscy artyści spotkają się w małej polskiej wsi Andrzejów, w okolicach Borowca, 130 kilometrów na południe od Warszawy, aby połączyć swoje wysiłki i stworzyć prace na aktualne tematy. Co dzieje się w naszych krajach w 433 dniu wojny na pełną skalę? Przed jakimi wyzwaniami stanęło społeczeństwo po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainie? Artyści, współpracując, będą badać wspólną przeszłość i teraźniejszość naszych krajów. Mogą też zajrzeć w spokojną przyszłość – jaka będzie.
 
W tej chwili ważne jest, aby podkreślić mocne strony kultur naszych krajów i odzwierciedlić znaczenie pokoju i solidarności. Ważne jest, aby raz jeszcze przypomnieć ludzkości, że terrorystyczny kraj należy jak najszybciej zatrzymać. Bo śmierć ludzi, utrata bliskich i przyjaciół, zniszczenie infrastruktury, przemoc, porwania dzieci, migracje mogą dotknąć nie tylko Ukrainę.
 
„433-447” to kolejny okres wojny, kolejny okres naszego życia, zdeterminowany tą wojną, w którym straty i zyski, ból i radość, wspomnienia i oczekiwania będą dodawane każdego dnia.
 
Rezydencja artystyczna BIRUCHIY BOROWIEC „433-447” będzie promować dialog między artystami, mieszkańcami, gośćmi rezydencji i zwiedzającymi wystawę finałową. Wspólne dyskusje i wymiana pomysłów mogą pomóc uczestnikom projektu lepiej się zrozumieć. Współpraca w sferze artystycznej przyczyni się do wzmocnienia istniejących więzi między ludźmi żyjącymi w krajach o podobnej przeszłości, a także do dalszego zacieśnienia wymiany kulturalnej i artystycznej między Polską a Ukrainą.
 
Projekt obejmuje artystów działających w różnych gatunkach i formatach, w tym malarstwie, grafice, fotografii, wideo i instalacji.
 
Wystawa finałowa projektu zaplanowana jest na 17 maja 2023 roku w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym
 
Uczestnicy rezydencji BIRUCHIY BOROWIEC „437-447”
 
APL 315 (Odessa, Ukraina), Viktor Pokidanets (Mikołajów, Ukraina), Blazej Rusin (Poznań, Polska), Oksana Solop (Charków, Ukraina), Yevgenia Laptiy (Charków, Ukraina), Nikita Kravtsov (Jałta, Ukraina - Paryż, Francja), Jan Zdvorak (Praga, Czechy), Natalia Matsenko (Kijów, Ukraina), Yuri Yefanov (Kijów, Ukraina).

 BIRUCHIY BOROWIEC «433-447»

 У маленькому польському селищі Andrzejowa, в місцевості Borowiec, що в 130 кілометрах на південь від Варшави, 3 травня 2023 року зберуться українські та польські митці, щоб поєднати свої зусилля та  створити роботи на актуальні зараз теми. Що відбувається в наших країнах на 433 день повномасштабної війни? З якими викликами зіткнулося суспільство після початку російської агресії в Україні? Художники, працюючи разом, дослідять спільне минуле і теперішнє наших країн. Також вони можуть зазирнути в мирне майбутнє – яким воно буде.
 
У цей час є важливим, підкреслюючи сильні сторони культур наших країн, відобразити значущістьмиру та солідарності. Важливо вкотре нагадати людству, що країну-терориста треба зупинити якомога швидше. Бо загибель  людей, втрати близьких та друзів,  руйнування інфраструктури, насильство, викрадення дітей та міграція можуть торкнутися не тільки України.
 
«433-447» – черговий проміжок війни, черговий проміжок наших життів, детермінований цією війною, у якому щодня додаватимуться втрати і здобутки, біль і радість, спогади і очікування.
 
Арт-резиденція BIRUCHIY BOROWIEC «433-447» сприятиме діалогу між художниками і художницями, місцевими мешканцями, гостями резиденції та відвідувачами фінальної виставки. Спільні дискусії та обмін думками можуть допомогти учасникам проєкту краще розуміти один одного. Колаборація в художній площині допоможе посилити існуючі зв’язки між людьми, які живуть в країнах зі  схожим минулим, та привести до подальшого укріплення культурного та художнього обміну між Польщею та Україною.
 
До проєкту долучаються художники, які працюють в різноманітних жанрах та форматах, включаючи живопис, графіку, фотографію, відео та інсталяцію.
 
Фінальна виставка проєкту запланована на 17 травня 2023 року у Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.
 
Учасники резиденції BIRUCHIY BOROWIEC «437-447»
 
APL 315 (Одеса, Україна), Віктор Покиданець (Миколаїв, Україна), Blazej Rusin (Познань, Польща), Оксана Солоп (Харків, Україна), Євгенія Лаптій (Харків, Україна), Нікіта Кравцов (Ялта, Україна – Париж, Франція), Jan Zdvorak (Прага, Чехія), Наталія Маценко (Київ, Україна), Юрій Єфанов (Київ, Україна).