biruchiyart.com.ua


  • some text


 ІСХОД. БІРЮЧИЙ 019. ЧОРНОГОРІЯ

17.06 – 07.07

   2019

 

Куратор: Костянтин Дорошенко (Київ, Україна)

Комісар: Петар Чукович (Petar Ćuković, Подгориця, Чорногорія)

учасники проекту:

APL315 (Одеса), Сергій Братков (Харків-Москва), Володимир Будніков (Київ), Віталій Кравець (Київ), Роман Михайлов (Харків), Каріна Пустовалова (Київ), Влада Ралко (Київ).

Влатка Вуйошевич (Vlatka Vujošević, Подгориця, Чорногорія), Мілка Делібашич (Milka Delibašić, Нікшич, Чорногорія), Матвій Крилов (Херцег Нові, Чорногорія), Єлена Томашевич (Jelena Tomašević, Подгориця, Чорногорія).

Микита Кравцов (Париж, Франція), Камій Саньє (Camille Sagnes, Париж, Франція).

Павла Нікітіна (Pavla Nikitina, Брно, Чехія), Йіржи Пец (Jiří Pec, Брно, Чехія).

 

організаторСоціальний клуб EXODUS

за підтримки: Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва BIRUCHIY

розміщення: Чорногірська резиденція STONEBRIDGE 

 

З 17 червня по 7 липня в місті Морін (Morin, Чорногорія) відбудеться міжнародна мистецька резиденція за участю майстрів та теоретиків мистецтва з України, Чорногорії, Франції, Росії та Чехії.

Звертаючись до ідей Кирило-Мефодіївського товариства про архітектуру східноєвропейського майбутнього, що мусить базуватися на взаємодії між народами та відмові від імперіалізму, художники різних поколінь, шкіл та медій залучаться до діалогу про виклики й кризи сьогодення та побудову нового в соціумі, економіці, розвиток інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства.

Україна, продемонструвавши Революцією Гідності світу свою відкритість до універсалістських принципів цивілізації, зазнала імперської агресії та зовнішнього намагання повернути її до колоніального стану та демодернізаційних скреп. Чорногорія, свого часу, опинилася в катастрофі Балканської війни, де так само зіткнулися потяг до свободи, поваги прав людини та поступу з колоніальними стратегіями. Повоєнні бієнале сучасного мистецтва у Цетинє створили цілу школу нового чорногорського мистецтва, як території міжнародного діалогу.

Саме тому, в сучасній незалежній Чорногорії, за об’єднанням представників соціального клубу EXODUS та організаторів міжнародного симпозіуму сучасного мистецтва BIRUCHIY буде створено проект «Ісход. Бірючий 019. Чорногорія» («Exodus. Biruchiy 019. Montenegro»), куратором якого виступає український арт-критик, публіцист, куратор виставок і культурних проектів в Україні, США, Китаї та Киргизстані Костянтин Дорошенко (Україна), а комісаром – Петар Чукович (Petar Ćuković) – чорногорський професор історії мистецтва, комісар Цетинської бієнале (1991, 1994), член міжнародного журі Премії ЮНЕСКО 4-ї Цетинської бієнале (2002), директор Національного музею Чорногорії (1995 - 2007), куратор національного павільйону Чорногорії на Венеційській бієнале (2001, 2005, 2011) та виставок в Австрії, Німеччині, Угорщині, Іспанії, Великій Британії, Чехії, Італії.

Протягом трьох тижнів учасники проекту створюватимуть роботи на тему “Ісходу” - біблейного символу переходу людей крізь випробування до більш гідного та гармонійного існування. Для впровадження діалогу та взаємонавчання метрів та молодих митців буде створено спеціальну лекційну програму та воркшопи, гостем якої стане Олег Кулик (Росія). Лекції можна буде подивитись в он-лайн режимі безкоштовно на офіційній сторінці резиденції BIRUCHIY у facebook.

За результатами проекту міжнародної мистецької резиденції «Ісход. Бірючий 019. Чорногорія» («Exodus. Biruchiy 019. Montenegro») планується випуск однойменної книги – візуально-текстового дослідження українською, англійською та сербською мовами, мультидисциплінарні виставки в містах Морін, Цетинє та Київ.

 

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА BIRUCHIY – це наймасштабніша художня резиденція України, заснована в 2006р., є відкритою платформою для взаємодії між представниками арт-спільноти та місцевим населенням в умовах унікального природного ландшафту, поєднуючи функції художньої лабораторії, платформи для дискусій та майданчику для колективної творчості; активно займається децентралізацією в українському культурному просторі, налагодженням міжнародних комунікацій, популяризацією українського мистецтва в регіонах та за кордоном. За 14 років існування в резиденції взяли участь понад 200 авторів і 11 арт-груп з 14 країн світу: Італії, Франції, Німеччини, Австрії, Чехії, Нідерландів, Швейцарії, Польщі, Іспанії, Росії, Великобританії, США, та ін.

СОЦІАЛЬНИЙ КЛУБ EXODUS – Це відкрите співтовариство людей, створене для сприяння в розвитку мережевої децентралізованої системи взаємодопомоги та творчої кооперації на основі здорового глузду і сучасних технологій. Однією з галузей діяльності якого є меценатство та постійна допомога представникам арт-спільноти в реалізації художніх та дослідницьких проектів, пряма підтримка письменників, літераторів, музикантів, дизайнерів та інших представників креативних індустрій, що опинилися в скрутній ситуації. У 2017 р. в м. Морін представниками соціального клубу EXODUS та резиденції BIRUCHIY була започаткована міжнародна мистецька резиденція для налагодження  міжкультурних зв’язків.


EXODUS. BIRUCHIY 019. MONTENEGRO

17.06 – 07.07

   2019

Curator: Kostiantyn Doroshenko (Kyiv, Ukraine)

Commissioner: Petar Ćuković (Podgorica, Montenegro)

participants:

APL315 (Odesa), Sergiy Bratkov (Kharkiv-Moscow), Volodymyr Budnikov (Kyiv), Vitalii Kravets (Kyiv), Roman Mikhailov (Kharkiv), Karina Pustovalova (Kyiv), Vlada Ralko (Kyiv)

Vlatka Vujošević (Podgorica, Montenegro), Milka Delibašić (Niksic, Montenegro), Matviy Krylov (Herceg Novi, Montenegro), Jelena Tomašević (Podgorica, Montenegro)

Nikita Kravtsov (Paris, France), Camille Sagnes (Paris, France)

Pavla Nikitina (Brno, Czech Republic), Jiří Pec (Brno, Czech Republic)

 

organized by: EXODUS social club

supported by: International symposium of contemporary art BIRUCHIY

accommodation: Montenegro residence STONEBRIDGE

 

Artists and art theorists from Ukraine, Montenegro, France, Russia and Czech Republic will participate the international art residency in Morin, Montenegro from June 17 to July 8.

Turning to ideas of Cyril and Methodius Society architecture of the Eastern Europe future, which should be based on peoples interaction and the abandonment of imperialism, artists from different generations, schools and medias will be involved in a dialogue about the challenges and crises of the present, new society and economy construction, intellectual and spiritual potential of personality and society development.

Demonstrating its openness to the universalist principles of civilization by the Revolution of Dignity, Ukraine suffered imperial aggression and external attempts to return it to the colonial state and demo-modernization strata. Montenegro, in its time, was in a disaster of the Balkan War, where it also faced the desire for freedom, human rights and development of colonial policies. The post-war Biennale of Contemporary Art in Cetinje created the entire school of new Montenegrin art as the area of international dialogue.

That is why, modern independent Montenegro became the location of new international art project “Exodus. Biruchiy 019. Montenegro” organized by the representatives of EXODUS social club and international symposium of contemporary art BIRUCHIY.

Kostiantyn Doroshenko – Ukrainian art critic, journalist, art exhibitions and cultural projects curator in Ukraine, USA, China and Kyrgyzstan is a curator of this project. The projects commissioner Petar Ćuković is Montenegrin Professor of Art History, commissar of Cetinje Biennale (1991, 1994), member of the International Jury of the UNESCO Prize in the 4th Cetinje Biennale (2002), Director of Montenegro National Museum (1995-2007), Curator of the National Pavilion of Montenegro at the Venice Biennale (2001, 2005, 2011) and exhibitions in Austria, Germany, Hungary, Spain, Great Britain, Czech Republic, Italy.

Within three weeks, project participants will create works on the theme “Exodus” – a bible symbol of the transition of people through trials to a more decent and harmonious existence. Oleg Kulik (Russia) will be the guest of special lecture program and workshops organized to implement the dialogue and mutual learning of meters and young artists. Lectures can be viewed on-line for free on BIRUCHIY Residency official facebook page.

The issue of book “Exodus. Biruchiy 019. Montenegro” – visual and text research in Ukrainian, English and Serbian as well as multidisciplinary exhibitions in the cities of Morin, Cetinje and Kyiv are planned due to the results of the international artistic residency.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CONTEMPORARY ART BIRUCHIY – is the largest art residence of Ukraine, founded in 2006, is an open platform for interaction between the representatives of art community and the locals in unique natural landscape, combining the functions of the artistic laboratory, a platform for discussion and collective creativity; is actively engaged in decentralization of Ukrainian cultural space, establishing international communications, popularizing Ukrainian art in the regions and abroad. During 14 years of its existence, the residence was attended by more than 200 authors and 11 art groups from 14 countries of the world: Italy, France, Germany, Austria, Czech Republic, Netherlands, Switzerland, Poland, Spain, Russia, Great Britain, etc.

EXODUS SOCIAL CLUB – is an open community created to promote the development of a networked decentralized system of mutual assistance and creative co-operation on the basis of common sense and modern technology. One of the areas of activity is patronage and constant assistance to art community representatives in the realization of artistic and research projects, direct support of writers, musicians, designers and other representatives of creative industries who find themselves in a difficult situation. In 2017, in the city of Morin, representatives of the EXODUS social club and the BIRUCHIY residence have based the international artistic residence for establishing intercultural relations.


Egzodus. Biruchiy 019. Crna Gora

17.06 – 07.07

   2019

 

Kustos: Dorošenko Kostjantin (Kijev, Ukrajina)
Komesar: Petar Ćuković (Podgorica, Crna Gora)

učesnici:

Apl Aplov (Odesa), Sergey Bratkov (Harkov-Moskva), Владимир Будников (Kijev), Kravec Vitja Vitalik (Kijev), Roman Mihajlov (Harkov), Karina Pustovalova (Kijev), Vlada Ralko (Kijev), Vlatka Vujošević (Podgorica, Crna Gora), Milka Delibašić (Nikšić, Crna Gora), Matvej Krilov (Herceg Novi, Crna Gora), Jelena Tomašević (Podgorica, Crna Gora), Nikita Kravcov (Pariz), Camille Sagnes (Pariz), Pavla Nikitina (Brno, Češka), Jiří Pec (Brno, Češka)

 

organizuje: Društveni klub EGZODUS

podržao: Međunarodni simpozijum savremene umjetnosti BIRUCHIY

smeštaj: Crna Gora rezidencija STONEBRIDGE


Od 17. juna do 8. Jula, u Morinju, u Crnoj Gori, u radu međunarodne art-rezidencije učestvovaće umejtnici i teoretičari umjetnosti iz Ukrajine, Crne Gore, Francuske, Rusije i Češke Republike.


Slijedom ideja Društva Ćirilo i Metodije, (prve ukrajinske političke organizacije u okviru Ruskog carstva koja je postojala u periodu 1845-1847) prema kojima bi arhitektura budućnosti Istočne Evrope  trebalo da bude zasnovana na međuljudskim odnosima i napuštanju imperijalizma, umjetnici iz različitih generacija, škola i medija biće uključeni u dijalog o izazovima i krizama današnjice, o izgradnji novog društva i ekonomije, o intelektualnim i duhovnim potencijalima ličnosti i razvoja društva.

Iako je demonstrirala svoju otvorenost prema univerzalističkim principima civilizacije Revolucijom Dostojanstva, Ukrajina je, prema Konstantinu Dorošenku, kustosu projekta,  “pretrpjela imperijalnu agresiju i vanjske pokušaje da bude vraćena u status kolonijalne države i demodernizacijskih stega. A Crna Gora je svojevremeno bila usred katastrofe balkanskog rata, gdje se takođe suočila sa željom za slobodom, sa problemom ljudskih prava i razvojem kolonijalnih politika. Poslijeratno bijenale savremene umjetnosti na Cetinju stvorilo je cijelu školu nove crnogorske umjetnosti kao područje međunarodnog dijaloga”.

Zato je moderna nezavisna Crna Gora postala mjesto novog međunarodnog umjetničkog projekta “Exodus. Biruchii 019. Montenegro “u organizaciji predstavnika Društvenog klubaEGZODUS i Međunarodnog simpozijuma savremene umetnosti BIRUCHIY (BIRJUČIJ)

Kustos ovog projekta Kostiantin Doroshenko – ukrajinski umjetnički kritičar i, novinar, kustos umjetničkih izložbi i kulturnih projekata u Ukrajini, SAD, Kini i Kirgistanu. Komesar za projekte Petar Ćukovićje crnogorski profesor istorije umjetnosti, jedan od komesara Cetinjskog bijenala (1991, 1994, 2004), član Međunarodnog žirija UNESCO nagrade na 4. Cetinjskom bijenalu (2002), direktor Nacionalnog muzeja Crne Gore (1995-2007) , kustos nacionalnog paviljona Crne Gore na Venecijanskom bijenalu (2001 i 2011) te izložbi u Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj, Španiji, Velikoj Britaniji, Češkoj, Italiji.

Tokom  tri sedmice, učesnici projekta će kreirati radove na temu „Egzodus“ - biblijski simbol prelaska ljudi kroz kušnje u pristojnije i skladnije postojanje. Istaknuti umjetnici, poput Olega Kulika (Rusija), ili Sergey Bratkov (Ukrajina/Rusija) biće gosti posebnog programa predavanja i radionica koje će organizovati dijalog i uzajamno učenje mladih umjetnika. Predavanja se mogu pogledati on-line besplatno na zvaničnoj facebook stranici BIRUCHII Residency.

Planirano je i publikovanje knjige “Egzodus. Biruchii 019. Crna Gora- u kojoj će biti objavljeni rezultati vizuelnog i tekstualnog istraživanja na ukrajinskom, engleskom i crnogorskom/srpskom  jeziku, kao i multidisciplinarne izložbe u gradovima Morinj, Cetinje i Kijev.

MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM SAVREMENE UMJETNOSTI BIRUCHIY – najveća art-rezidencija u Ukrajini, osnovana 2006. godine, predstavlja otvorenu platformu za interakciju između predstavnika umjetničke zajednice i lokalnog stanovništva u jedinstvenom prirodnom pejzažu, koja kombinuje funkcije umjetničke laboratorije, platformu za diskusiju i kolektivnu kreativnost; aktivno se bavi decentralizacijom ukrajinskog kulturnog prostora, uspostavljanjem međunarodnih komunikacija, popularizacijom ukrajinske umjetnosti u regionima i u inostranstvu. Tokom 14 godina postojanja, u rezidenciji je učestvovalo više od 200 autora i 11 umetničkih grupa iz 14 zemalja sveta: Italije, Francuske, Njemačke, Austrije, Češke, Holandije, Švajcarske, Poljske, Španije, Rusije, Velike Britanije, itd.


EXODUS SOCIAL CLUB (Društveni klub Egzodus) - je otvorena zajednica stvorena da promoviše razvoj umreženog decentralizovanog sistema uzajamne pomoći i kreativne saradnje na osnovu zdravog razuma i moderne tehnologije. Jedna od oblasti djelovanja je pokroviteljstvo i stalna pomoć predstavnicima umjetničke zajednice u realizaciji umjetničkih i istraživačkih projekata, direktnoj podršci pisaca, muzičara, dizajnera i drugih predstavnika kreativnih industrija koji se nalaze u teškoj situaciji. U 2017. godini, u gradu Morinju, predstavnici društvenog kluba EGSODUS i rezidencije BIRUCHII osnovali su međunarodnu umjetničku rezidenciju za uspostavljanje interkulturalnih odnosa.